Disclaimer

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan RET, en worden beschermd door (internationale) wetgeving.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van RET te worden verkregen.Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).

Uitsluiting van aansprakelijkheid

RET geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

RET sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:
  • De op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;
  • De inhoud en/of juistheid van de door derden op de website van Interieur geplaatste gegevens en informatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten, software en andere objecten;
  • (Vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdend met het bezoek van de website, of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website(s). Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Koppelingen naar externe websites

De RET-website kan koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. RET heeft geen zeggenschap over deze sites en is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Misbruik

RET zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter. En behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan RET Interieur de toegang tot de webpagina monitoren.

Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de RET - website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.

Algemene informatie

RET  is onderdeel van TABS holland. Meer informatie over het bedrijf is terug te vinden op de site 'Over RET'  of telefonisch 030 245 55 55.
Disclaimer

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan RET, en worden beschermd door (internationale) wetgeving.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van RET te worden verkregen.Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).

Uitsluiting van aansprakelijkheid

RET geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

RET sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:
  • De op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;
  • De inhoud en/of juistheid van de door derden op de website van Interieur geplaatste gegevens en informatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten, software en andere objecten;
  • (Vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdend met het bezoek van de website, of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website(s). Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Koppelingen naar externe websites

De RET-website kan koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. RET heeft geen zeggenschap over deze sites en is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Misbruik

RET zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter. En behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan RET Interieur de toegang tot de webpagina monitoren.

Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de RET - website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.

Algemene informatie

RET  is onderdeel van TABS holland. Meer informatie over het bedrijf is terug te vinden op de site 'Over RET'  of telefonisch 030 245 55 55.